DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

Pratik Bilgiler

5 yıl önce

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-915 Tarih:  08/03/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-915 08/03/2012 Konu : T.C. Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası bilinmeyen müşterilere yapılan ürün satışlarının tesliminde belge düzeni.             İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde;             - İşyerinizde bulunan giyim eşyası, hırdavat,  küçük elektronik, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya ve benzeri ürünleri bir internet sitesi aracılığıyla sattığınız,             - Ödeme yapıldığında aracı...

5 yıl önce

Tarih 01/03/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 01/03/2011 Konu : Altın işçiliğine ait KDV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği. İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak kuyumculukla ilgili ürünlerin imalatı ile ilgili faaliyetinizde Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre özel matrah şekline tabi olan altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların işçilik...

5 yıl önce

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/VUK-233-2009-MUK-10                               10.02.2009/ 4414 Konu: Perakende satış fişlerinin gider yazılıp yazılmayacağı. ………………………… İlgi ……… tarih ve …………… sayı ile kayda alınan dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Bankanızca iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri ile Bankanız personellerinin görevli olarak Bankanız dışında...

5 yıl önce

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA BİLGİLER İhbar tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak...

5 yıl önce

Yıllık Ücretli İzin Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 İş Günü Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İş Günü Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En...

5 yıl önce

Ba Bs Form Açıklamaları Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü yer almaktadır. Vergi yasalarında yer alan cezaların uygulanmasında da dikkate alınan "lehe olan hükmün uygulanması" konusuna özellikle şu günlerde Ba Bs bildirim formlarına ilişkin kesilen cezalarda dikkat edilmediği gözlenmektedir. 2. BA...

5 yıl önce

14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde; Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci ve 29 uncu maddesinin dördüncü fıkraları ile Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde, KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslara dair açıklamalara yer...

5 yıl önce

İşsizlik Sigortası Oranları İşçi Payı % 1 İşveren Payı % 2 İşsizlik Sigortasının Şartları ve Süresi İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür. 1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması, 2- İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması, 3- Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci...

5 yıl önce

Kıdem Tazminatı YILLAR İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI    01.01.2015 - 30.06.2015 3,541,37  01.07.2014 - 31.12.2014 3.438,22  01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22  01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44  01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25  01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98  01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27  01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85  01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23  01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01  01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,04  01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16  01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05  01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,18  01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92  01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19  01.01.2007 - 30.06.2007 1.960,69  01.07.2006 - 31.12.2006 1.857,44  01.01.2006 - 30.06.2006 1.770,63  01.07.2005 - 31.12.2005 1.727.15  01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90       KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA BİLGİLER   Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş...

5 yıl önce

Demirbaş Sınırı V.U.K.'nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2015 tarihinden itibaren 880,00 TL  olarak belirlenmiştir. (VUK. 442 No'lu Tebliğ ) - Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2014 Yılında)...: 800 TL - Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2013 Yılında)...: 800 TL - Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2012 Yılında)...: 770 TL - Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2011 Yılında)...: 700 TL - Gider...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık