DOLAR: 7.33 TL
EURO: 8.81 TL

Güncel Makaleler

5 yıl önce

  MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve...

5 yıl önce

29 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29577 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 467) 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi...

5 yıl önce

25 Aralık 2015 Cuma Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan : VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 465) Giriş MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılma mecburiyeti getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası...

5 yıl önce

  İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU   Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810   Geçici Madde 10 – (Ek: 13/2/2011-6111/74 md.) 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna...

5 yıl önce

  24 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29572 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459) 1. Giriş Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Yetki 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci...

5 yıl önce

27 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29458   Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;   “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.   Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış...

5 yıl önce

Konut kirası elde edenler bilirler. Konut kira gelirlerinde istisna uygulanmaktadır. Geçen yıl bu istisna rakamı 3.300 TL idi. 2015 yılında elde edilen kira gelirlerinin ise 3.600 TL’si gelir vergisinden istisna. Yalnız bu istisnanın uygulanamama sebepleri var. Ticari, zirai veya mesleki kazancı olanlar öteden beri bu istisnayı uygulayamamakta. Ya da elde ettiği kira gelirini beyan etmeyenler ile düşük beyan edenler için de...

5 yıl önce

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan zaman damgası kullanılmasının...

5 yıl önce

Bir kişinin iş sözleşmesine tabi olarak bir işyerinde SSK’lı çalışması veya kendi işyeri olanlar için de BAĞ-KUR sigortalısı olması halinde çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi halinde malul sayılmaktadır. Ayrıca kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için de çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği...

5 yıl önce

Ali Bey, 1991’de SSK girişim ve 5 bin 300 günüm var. 2002 yılından itibaren kamuda çalışıyorum. 1970 doğumluyum ve yüzde 40 engelli raporum var. Çalıştığım kamu kurumu yakında özelleşecek. Ben 4/c’ye geçebilir miyim? Çünkü normal emekli tarihim 2023 yazıyor. Bu arada hem de üniversite mezunuyum. Memur da olabilir miyim? (Nazım TOKGÖZ) Sayın okurum, çalıştığınız kurum özelleştirme kapsamına girer ve bu nedenle...

« Önceki Sayfa

Yukarı Çık