DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

Güncel Makaleler

3 yıl önce

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 2018 Yılı 5510 İlave Puan 10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30328  Karar Sayısı : 2018/11190 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun...

4 yıl önce

MADDE 35- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir. YENİ HALİ İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği...

4 yıl önce

27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29961 Kanun No: 6770 Kabul Tarihi: 18 Ocak 2017 MADDE 26- 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2– (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten...

4 yıl önce

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 5   Taksit Sürelerinin Uzatılması MADDE 4 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder...

4 yıl önce

BES Emeklilik Şirketleri ve BES Kademeli Geçiş Bilgileri T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/ 192 Tarih: 21 Aralık 2016 BASIN AÇIKLAMASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına,...

4 yıl önce

21 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29718 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç)...

4 yıl önce

5 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29703 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan...

5 yıl önce

    "T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF   HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ   Sayı : 11395140-105-11024 10/02/2016 Konu : Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzunun kimin   adına ve nasıl düzenleneceği.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; avukatlık faaliyetiyle iştigal ettiğinizi belirterek davalı kurum aleyhine Vergi Mahkemelerinde açılan ve kazanılan davalarla ilgili icra dairelerince borçludan alınarak tarafınıza ödenen vekâlet ücretlerine ilişkin serbest meslek makbuzunu kimin adına düzenleyeceğiniz hakkında Başkanlığımız görüşü talep...

5 yıl önce

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 05/02/2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık