DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

Perakende Satış Fişlerinin Fider Yazılıp Yazılmayacağı

5 yıl önce
520 kez görüntülendi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/VUK-233-2009-MUK-10                               10.02.2009/ 4414
Konu: Perakende satış fişlerinin gider
yazılıp yazılmayacağı.

…………………………

İlgi ……… tarih ve …………… sayı ile kayda alınan dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Bankanızca iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri ile Bankanız personellerinin görevli olarak Bankanız dışında satın almış olduğu ( otopark, oto yıkama, yemek, gazete, mutfak tüpü ile sabit kıymet tamir, bakım ve onarımı gibi) hizmet bedelleri için mal ve hizmeti satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüşümüzün istendiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında; “Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır……” hükmü mevcuttur.

Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde ise, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 1’inci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde indirileceği belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanununun “Fatura kullanma mecburiyeti” başlıklı 232’nci maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 Lirayı (388 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01.01.2009’dan itibaren 670,-TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan ((388 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01.01.2009’dan itibaren 670,-TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir” hükmü yer almaktadır.

Yine Vergi Usul Kanununun “Perakende satış vesikaları” başlıklı 233’üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan biri ile tevsik olunur.

1.      Perakende satış fişleri;
2.      Makineli kasaların kayıt ruloları;
3.      Giriş ve yolcu taşıma biletleri” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer taraftan 204 seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde “…………mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklanmıştır.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre; Bankanızın iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldığı ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, mutfak tüpü, otopark, oto yıkama, yemek, gazete vb. ile sabit kıymetin tamir, bakım ve onarımı gibi) için mal ve hizmeti satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkündür. Ancak, Bankanızın tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi ve defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiğinden perakende satış fişi ve yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı © 2008

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yukarı Çık