DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

Altın İşinde BA BS KDV DAHİL Bildirimi

5 yıl önce
508 kez görüntülendi

Tarih 01/03/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 01/03/2011
Konu : Altın işçiliğine ait KDV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak kuyumculukla ilgili ürünlerin imalatı ile ilgili faaliyetinizde Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre özel matrah şekline tabi olan altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların işçilik bedeli üzerinden KDV hesaplandığı ve işçilik bedelinin özel matrah şekilleri içinde yer almadığı belirtilerek, işçilik katma değer vergisi tutarının Ba-Bs formlarına dâhil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin ” 4. Diğer İstisnalar ” başlıklı  bölümünün  g bendi ile ” Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi ” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Anılan Kanunun ” Özel Matrah Şekilleri ” başlıklı 23 üncü maddesinin e  bendinde; ” Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.” Aynı Kanun maddesinin f bendinde ise, ” Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter  tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Öte yandan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 ve müteakip yıllara ilişkin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarının bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle yeniden belirlenmiş olup,

Anılan Tebliğin 1.2.2. bölümünde;

Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dâhil tutarlar dikkate alınacaktır.

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarının Ba-Bs bildirim formları ile bildirilmesinde, katma değer vergisi dâhil tutarların dikkate alınması gerekmekte olup, faturada ayrıca gösterilecek “işçilik bedellerinin” KDV hariç olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yukarı Çık